අ.පො.ස. (උ/පෙ) - 2023 සඳහා නවක සිසුන් ඇතුළත් කිරීම.

අ.පො.ස.(උ/පෙ) – 2023 අධ්‍යන වර්ෂය සඳහා බාහිර සිසුන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය පහත සඳහන් දින වලදී පැවැත්වේ. පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන් සඳහා සම්මුබ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් ලිපි මේ වන විට තැපැල් කර ඇත. Covid -19 රෝග තත්ත්වය හමුවේ ලිපි ලැබීම ප්‍රමාද විය හැකි නිසා මෙම විදුහලට ඉල්ලුම් කර ඇති අදාළ සුදුසුකම් සපුරන සිසුන් කැඳවීම් ලිපිය නොමැති වුවද දෙමාපියන් සමඟ අදාළ දිනයේදී සම්මුබ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටින ලෙස දන්වමි.

 • විද්‍යා/ගණිත අංශය –
  ගණිතය හා විද්‍යාව විෂයයන් සඳහා “A” හෝ “B”සාමාර්ථ තිබීම.

 • තාක්ෂණවේදය වි‍ෂය ධාරාව –
  A සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 5
  B සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 4
  C සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 3
  S සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 2
  මේ ආකාරයට ලකුණු ලබා දී ගණිතය හා විද්‍යාව විෂයට ලබාගත් ලකුණු දෙගුණ කොට මුළු ලකුණු 36ට වැඩියෙන් ලබා ගත් අයදුම් කරුවන්
  (2වන කාණ්ඩයේ විෂය ප්‍රතිඵල නොසලකා හැර ඇත.)

 • වාණිජ විෂය ධාරාව –
  A සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 6
  B සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 5
  C සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 4
  S සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 2
  මේ ආකාරයට ලකුණු ලබාදී ගණිතය හා වාණිජ විෂයට ලබාගත් ලකුණු දෙගුණ කොට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 45ට වැඩියෙන් ලබාගත් අයදුම් කරුවන්
  (2වන කාණ්ඩයේ විෂය ප්‍රතිඵල නොසලකා ඇත.)

 • කලා විෂය ධාරාව –
  A සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 6
  B සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 5
  C සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 4
  S සාමාර්ථ සඳහා ලකුණු – 2
  මේ ආකාරයට ලකුණු ලබා ගත් අයදුම් කරුවන් ( 2වන කාණ්ඩයේ විෂය ප්‍රතිඵල නොසලකා ඇත.)

සෞන්දර්යය -විෂයට අදාළව තරඟ වලින් ජයග්‍රහණ ලැබීම විශේෂ සුදුසුකමකි.

එක් එක් විෂය ධාරාවන්ට අදාල සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින පහත සඳහන් කැඳවීම් ලිපියේ ඇතුලත් කර ඇත.

*ලිපිය හොඳින් කියවා අදාල උපදෙස් පරිදි කටයුතු කරන්න.